S Jon Wetton               S Jon Payne

 1982 - Asia         1992 - Aqua

 1983 - Alpha        1994 - Aria

 1985 - Astra        1996 - Arena

 1990 - Then & Now   1999 - Rare 

 2008 - Phoenix      2000 - Aura

 2010 - Omega        2004 - Silent Nation

 2012 - XXX